O30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

พบเรื่องทุจริตของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือต้องการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ กรอกรายละเอียดด้านล่าง