คณะกรรมการสถานศึกษา

 1. นายหนูแดง  มะโนวัน            ประธานกรรมการ
 2. นายบุญช่วย  ต่างใจเย็น        รองประธานกรรมการ
 3. นายสุพล        ถาวุฒิ              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายประภาส  คงบุญมา          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายอุดม       สว่างใหญ่         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายสำราญ   เส็งนา                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายปัญญา    หวานเสร็จ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายนิกร        มาระมิ่ง             กรรมการผู้แทนครู
 9. นายสดใส   เส็งนา                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 10. นายสมพร    พัฒนา                กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. นายสำเนียง   คงบุญมา          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 12. นางอินวร   จันทรา                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 13. นายไพบูลย์   ศิริ                     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 14. นายประมวล   ภู่ยิ้ม                  กรรมการผุ้แทนพระภิกษุสงฆ์
 15. นายศุภวุฒิ     พิมกินรีย์            กรรมการและเลขานุการ