คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายหนูแดง  มะโนวัน ประธานกรรมการ
2 นายประภาส คงบุญมา รองประธานกรรมการ
3 นายบุญช่วย  ต่างใจเย็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายสุพล        ถาวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายอุดม  สว่างใหญ่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายสำราญ   เส็งนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายปัญญา    หวานเสร็จ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายชินกร  พิมพิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายสำเนียง  คงบุญมา กรรมการผู้แทนครู
10 นายสดใส   เส็งนา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
11 นายสมพร    พัฒนา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 นางอินวร   จันทรา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
13 นายไพบูลย์   ศิริ กรรมการผุ้แทนพระภิกษุสงฆ์
14 นายประมวล   ภู่ยิ้ม กรรมการผุ้แทนพระภิกษุสงฆ์
15 นายศุภวุฒิ     พิมกินรีย์ กรรมการและเลขานุการ