จำแนกตามตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา

จำแนกตามตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

ที่ รูป ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง
1 Image00017 นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์
ผอ.รร.ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.บริหารการศึกษา
 2  t04  นางมะลิวัลย์ กุระจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
3  t05 นางพิมพ์สุภัค ศรีสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 4  t06  นายดิเรก คำทะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ประถมศึกษา
5  Image00007  น.ส.จินดา ผาลิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์
6  Image00014 น.ส.ธิดาทิพย์ วิดีสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย
7  Image00004 น.ส.กอนแก้ว จันทะเกษ
ครูชำนาญการ
ค.ม.บริหารการศึกษา
8  Image00008  น.ส.จินตระวี บุตระ
ครูชำนาญการ
ค.ม.บริหารการศึกษา
9 39 นายภูมิพันธ์ จันทรัตน์
ครูชำนาญการ
กศ.ม. บริหารการศึกษา
10 t15 นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์
ครู คศ.1
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
11  Image00002  นายชินกร พิมพิลา
ครู คศ.1
ศษ.บ.การสอนภาษาไทย
12  Image00028  น.ส.สาวิตรี จันทาสี
ครู คศ.1
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
13  Image00010 น.ส.จุฑามาศ  ราชสิน
ครู คศ.1
ค.บ. สังคมศึกษา 
14  Image00030 นางอารัญ  ป้อมมารดอน
ครู คศ.1
ค.บ.ปฐมวัย
 
15  t28 น.ส.วิไลรัตน์  รวมออม
ครู คศ.1
คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
16  Image00009  น.ส.พิชญ์จิรา    สมบูรณ์
ครู คศ.1
ค.บ.สังคมศึกษา
17  Image00023 นายวีระยุทธ อ่อนสุระทุม
ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
18  Image00013  นายธเนศศักด์  ชัยงาม
ครู คศ.1
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
19  Image00027 น.ส.สรารัตน์ แก้วโสภา
ครู คศ.1
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
20  Image00024 นางศิรินันท์ ดาวเศษฐ์
ครู คศ.1
ค.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)
21  Image00015  น.ส.นวลละมัย  แสนสง่า
ครู คศ.1
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
22  Image00018 นายพิทยา ไชยเพ็ชร
ครู คศ.1
ค.บ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
23  Image00019 น.ส.ภาวินี พลอยพันธ์
ครู คศ.1
ค.บ. คณิตศาสตร์
24  Image00011 นายชาติชนก เหง้าละคร
ครู คศ.1
ศศ.บ. ดนตรี(สากล)
25  kro12  น.ส.นฤมล ดวงคูสัน
ครู คศ.1
ค.บ. ภาษาไทย
26 นางสาว ภิญญาพัชญ์ เห็นหลอด นางสาวภิญญาพัชญ์ เห็นหลอด
ครู คศ.1
ค.บ. ภาษาไทย
27 นาย กิตติ ถามะพันธ์ นายกิตติ ถามะพันธ์
ครู คศ.1
ค.บ. วิศวกรรมโยธา
28 35 นางสาวชมพูนุช กิณเรศ
ครู คศ.1
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
29 นาง อรอนงค์ แจ่มพิศ นางสาวอรอนงค์ แจ่มพิศ
ครู คศ.1
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
30 ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์

ครู คศ.1

31 36 นายทศพล ถึงคำภู
ครู คศ.1
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
32 นายศุภวัฒน์ ไชยตะมาย์
ครู คศ.1
33 นางสาวสุพัตรา​ ไชยพงศ์
ครู คศ.1
34 นายกฤษดา วงมนตรี

ครูผู้ช่วย

35 นายวุฒิชัย ฤทธิวงค์

ครูผู้ช่วย

36 นางสาวเบญวลี มนตรี
ครูผู้ช่วย
37 นางสาวชลิตา พลรักษา
ครูอัตราจ้าง
38 นางสาววนิดา มาริชิน
ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
39  1311217014_35  นางสาววีรนุช มะโนวัน
ครูธุการ
วธ.บ. การตลาด
40 1276778673_nsn (34) นายประมวล มอไธสง
ช่างไฟฟ้า
41 38 นายฤนาศ แสงศรี
นักการภารโรง
42 37 นายอัศม์เดช  คงบุญมา

พนักงานขับรถ