จำแนกตามตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา

จำแนกตามตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

ที่ รูป ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง
1 Image00017 นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์
ผอ.รร.ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.บริหารการศึกษา
2  suwit นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์
รอง ผอ.รร.ชำนาญการพิเศษ
คบ.บริหารการศึกษา
 3  t04  นางมะลิวัลย์ กุระจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 4  t05 นางพิมพ์สุภัค ศรีสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 5  t06  นายดิเรก คำทะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ประถมศึกษา
 6  Image00016  นายนิกร มาระมิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
7  Image00020  น.ส.มนัสนันท์ เป้งคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.บริหารการศึกษา
8 Image00022 นายวิวัฒน์  กุตัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.บริหารการศึกษา
 9  Image00007  น.ส.จินดา ผาลิชัย
ครูชำนาญการ
ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์
10  t10 น.ส.ชนม์ชนก สีมี
ครู คศ.1
ศษ.ม หลักสูตรและการสอน
11  Image00014 น.ส.ธิดาทิพย์ วิดีสา
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย
12  t11  นายจิตรกร คำธิมา
ครู คศ.1
ค.ม.บริหารการศึกษา
13  Image00004 น.ส.กอนแก้ว จันทะเกษ
ครู คศ.1
ค.ม.บริหารการศึกษา
14  t14 น.ส.นิลาวรรณ สิงห์งาม
ครู คศ.1
ค.ม.คอมพิวเตอร์
15  t15  นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์
ครู คศ.1
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
16  Image00008  น.ส.จินตระวี บุตระ
ครู คศ.1
ค.ม.บริหารการศึกษา
17  Image00002  นายชินกร พิมพิลา
ครู คศ.1
ศษ.บ.ภาษาไทย
18  Image00005  น.ส.กัญญาวีย์ ชมชื่น
ครู คศ.1
ค.บ.ปฐมวัย
19  Image00025 น.ส.ศิริพร ยอดตา
ครู คศ.1
ค.บ.นาฏศิลป์
20  Image00028  น.ส.สาวิตรี จันทาสี
ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
21  Image00012 น.ส.ทิพย์ธารา ยอดคำตัน
ครู คศ.1
ศษ.บ.ขีววิทยา
22  Image00010 น.ส.จุฑามาศ  ราชสิน
ครู คศ.1
ค.บ. สังคมศึกษา 
23  Image00030 นางอารัญ  ป้อมมารดอน
ครู คศ.1
ค.บ.ปฐมวัย
 
24  Image00026 น.ส.ศิริพร  ใจหลัก
ครู คศ.1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
25  t28 น.ส.วิไลรัตน์  รวมออม
ครู คศ.1
คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
226  Image00009  น.ส.จิราภรณ์    สมบูรณ์
ครู คศ.1
ค.บ.สังคมศึกษา
27  Image00023 นายวีระยุทธ อ่อนสุระทุม
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
28  Image00013  นายธเนศศักด์  ชัยงาม
ครู ผู้ช่วย
29  Image00027 น.ส.สรารัตน์ แก้วโสภา
ครูผู้ช่วย
30  Image00024 น.ส.ศิรินันท์ สัตถาผล
ครู ผู้ช่วย
31  Image00015  น.ส.นวลละมัย  แสนสง่า
ครูผู้ช่วย
32  Image00018 นายพิทยา ไชยเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
33  Image00019 น.ส.ภาวินี พลอยพันธ์
ครูผู้ช่วย
34  Image00011 นายชาติชนก เหง้าละคร
ครูผู้ช่วย
35  kro12  น.ส.นฤมล ดวงคูสัน
ครูผู้ช่วย
36  pongsawat2  นายพงษ์สวัสดิ์ อินธิดา
พนักงานราชการ
37  1291361845_puri  นายภูริวัจน์  มาตราช
ครูอัตราจ้าง
38  1311217014_35  นางสาววีรนุช มะโนวัน
ครูธุการ
39 32wi la wan  น.ส.วิลาวัณย์ กุระจินดา
ครูอัตราจ้าง
40 34lat da  นางลัดดา น้อยนิล
ครูอัตรจ้าง
41 Image00029  นายอาทิตย์ หุปโก
ครูอัตราจ้าง
42  nopic นายวีระยุทธ  ศรีชาทุม
ครูอัตรจ้าง
43 1276778673_nsn (34) นายประมวล มอไธสง
ช่างไฟฟ้า
44 nopic นายฤนาศ แสงศรี
นักการภารโรง