จำแนกตามตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา

จำแนกตามตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

ที่ รูป ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง
1 Image00017 นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์
ผอ.รร.ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.บริหารการศึกษา
 2  t04  นางมะลิวัลย์ กุระจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
3  t05 นางพิมพ์สุภัค ศรีสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 4  t06  นายดิเรก คำทะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ประถมศึกษา
5  Image00007  น.ส.จินดา ผาลิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์
6  Image00014 น.ส.ธิดาทิพย์ วิดีสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย
7  Image00004 น.ส.กอนแก้ว จันทะเกษ
ครูชำนาญการ
ค.ม.บริหารการศึกษา
8  Image00008  น.ส.จินตระวี บุตระ
ครูชำนาญการ
ค.ม.บริหารการศึกษา
9 39 นายภูมิพันธ์ จันทรัตน์

ครูชำนาญการ

10 t15 นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์
ครู คศ.1
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
11  Image00002  นายชินกร พิมพิลา
ครู คศ.1
ศษ.บ.ภาษาไทย
12  Image00028  น.ส.สาวิตรี จันทาสี
ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
13  Image00012 น.ส.ทิพย์ธารา ยอดคำตัน
ครู คศ.1
ศษ.บ.ขีววิทยา
14  Image00010 น.ส.จุฑามาศ  ราชสิน
ครู คศ.1
ค.บ. สังคมศึกษา 
15  Image00030 นางอารัญ  ป้อมมารดอน
ครู คศ.1
ค.บ.ปฐมวัย
 
16  t28 น.ส.วิไลรัตน์  รวมออม
ครู คศ.1
คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
17  Image00009  น.ส.จิราภรณ์    สมบูรณ์
ครู คศ.1
ค.บ.สังคมศึกษา
18  Image00023 นายวีระยุทธ อ่อนสุระทุม
ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
19  Image00013  นายธเนศศักด์  ชัยงาม
ครู คศ.1
20  Image00027 น.ส.สรารัตน์ แก้วโสภา
ครู คศ.1
21  Image00024 น.ส.ศิรินันท์ สัตถาผล
ครู คศ.1
22  Image00015  น.ส.นวลละมัย  แสนสง่า
ครู คศ.1
23  Image00018 นายพิทยา ไชยเพ็ชร
ครู คศ.1
24  Image00019 น.ส.ภาวินี พลอยพันธ์
ครู คศ.1
25  Image00011 นายชาติชนก เหง้าละคร
ครู คศ.1
26  kro12  น.ส.นฤมล ดวงคูสัน
ครู คศ.1
27 นางสาว ภิญญาพัชญ์ เห็นหลอด นางสาวภิญญาพัชญ์ เห็นหลอด

ครู คศ.1

28 นาย กิตติ ถามะพันธ์ นายกิตติ ถามะพันธ์

ครู คศ.1

29 35 นางสาวชมพูนุช กิณเรศ

ครู คศ.1

30 นาง อรอนงค์ แจ่มพิศ นางสาวอรอนงค์ แจ่มพิศ

ครู คศ.1

31 ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์

ครู คศ.1

32 36 นายทศพล ถึงคำภู

ครู คศ.1

33 นายกฤษดา วงมนตรี

ครูผู้ช่วย

34 นายวุฒิชัย ฤทธิวงค์

ครูผู้ช่วย

35  1311217014_35  นางสาววีรนุช มะโนวัน
ครูธุการ
36 1276778673_nsn (34) นายประมวล มอไธสง
ช่างไฟฟ้า
37 38 นายฤนาศ แสงศรี
นักการภารโรง
38 37 นายอัศม์เดช  คงบุญมา

พนักงานขับรถ