จำแนกตามตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา

จำแนกตามตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

ที่ รูป ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง
1 นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ผอ.รร.ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 2  t04  นางมะลิวัลย์ กุระจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
3  t05 นางพิมพ์สุภัค ศรีสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 4  t06  นายดิเรก คำทะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ประถมศึกษา
5  Image00007  น.ส.จินดา ผาลิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์
6  Image00008  น.ส.จินตระวี บุตระ
ครูชำนาญการ
ค.ม.บริหารการศึกษา
7 39 นายภูมิพันธ์ จันทรัตน์
ครูชำนาญการ
กศ.ม. บริหารการศึกษา
8 t15 นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์
ครู คศ.1
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
9  Image00002  นายชินกร พิมพิลา
ครู คศ.1
ศษ.บ.การสอนภาษาไทย
10  Image00028  น.ส.สาวิตรี จันทาสี
ครู คศ.1
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
11  Image00010 น.ส.จุฑามาศ  ราชสิน
ครู คศ.1
ค.บ. สังคมศึกษา 
12  Image00030 นางอารัญ  ป้อมมารดอน
ครู คศ.1
ค.บ.ปฐมวัย
 
13  Image00009  น.ส.พิชญ์จิรา    สมบูรณ์
ครู คศ.1
ค.บ.สังคมศึกษา
14  Image00023 นายวีระยุทธ อ่อนสุระทุม
ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
15  Image00013  นายธเนศศักด์  ชัยงาม
ครู คศ.1
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
16  Image00027 น.ส.สรารัตน์ แก้วโสภา
ครู คศ.1
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
17  Image00024 นางศิรินันท์ ดาวเศษฐ์
ครู คศ.1
ค.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)
18  Image00015  น.ส.นวลละมัย  แสนสง่า
ครู คศ.1
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
19  Image00018 นายพิทยา ไชยเพ็ชร
ครู คศ.1
ค.บ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
20 นาย กิตติ ถามะพันธ์ นายกิตติ ถามะพันธ์
ครู คศ.1
ค.บ. วิศวกรรมโยธา
21 นาง อรอนงค์ แจ่มพิศ นางสาวอรอนงค์ แจ่มพิศ
ครู คศ.1
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
22 ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์

ครู คศ.1

23 36 นายทศพล ถึงคำภู
ครู คศ.1
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 นายศุภวัฒน์ ไชยตะมาตย์
ครู คศ.1
25 นางสาวสุพัตรา​ ไชยพงศ์
ครู คศ.1
26 นายกฤษดา วงมนตรี

ครูผู้ช่วย

27 นายวุฒิชัย ฤทธิวงค์

ครูผู้ช่วย

28 นางสาวเบญวลี มนตรี
ครูผู้ช่วย
29 นายภาคิน วรรณแสง
ครูผู้ช่วย
30 นายจีระศักดิ์ ราสุนนท์
ครูผู้ช่วย
31 นายนพรัตน์ ขาวพิมพ์
ครูผู้ช่วย
32 นางสาวอลิษา มาลาทอง
ครูผู้ช่วย
33 นายธนภูมิ ดีพรม
ครูผู้ช่วย
34 นางสาวเบญญาดา ฝ่ายสงฆ์
ครูผู้ช่วย
35 นายสรัญญู สาธุ
ครูผู้ช่วย
36 นางสาวสุวิมล ต้นบุญ
ครูผู้ช่วย
37  1311217014_35  นางสาววีรนุช มะโนวัน
ครูธุการ
วธ.บ. การตลาด
38 1276778673_nsn (34) นายประมวล มอไธสง
ช่างไฟฟ้า
39 38 นายฤนาศ แสงศรี
นักการภารโรง
40 นายเทวนาท กองสุข
พนักงานขับรถ