ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วิสัยทัศน์
“เป็นโรงเรียนใกล้บ้าน สอนอนุบาลถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย อ่านออกเขียนได้ หลากหลายภาษา นำพาวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่โลก ICT สร้างวิถีชีวิตที่พอเพียง”
พันธกิจ
1.สร้างระบบบริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
3.พัฒนราระบบ ICT ในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนสู่สากล

เป้าประสงค์
1.โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้ระบบ ICT สู่สากล

กลยุทธ์
1.การสร้างระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริการแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
2.การสร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
3.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยสู่สากล
4.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
5.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.การพัฒนาระบบ ICT การสื่อสารเทคโนโลยีเป็นวิถีชีวิตที่ก้าวทันโลก