สารสนเทศสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

พื้นที่ เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 8 ไร่ ต่อมา ปี พ.ศ. 2511 นายประเสริฐ สุวรรณทัต และชาวบ้านได้จับจองที่ดินบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน พร้อมกับย้ายโรงเรียนจากที่ตั้งเดิม นั้นมาตั้งใหม่ บนเนื้อที่ 15 ไร่ และในปี พ.ศ. 2517 คณะครูและชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 60,000 บาท ซื้อที่ดินขยายออกไปทางทิศตะวันออกอีก 6 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ ได้จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว

ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 9 บ้านนาสีนวล ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชน  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตบริการมีฐานะค่อนข้างยากจน และ ประกอบอาชีพ ทำไร่อ้อย ทำนา ไร่มันสำปะหลัง ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม และอาชีพประมงน้ำจืดในลำน้ำสงคราม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการมีทั้งหมด 5 หมู่บ้านดังนี้
1 บ้านนาสีนวล หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
2 บ้านนาสีนวล หมู่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
3 บ้านนาสีนวล หมู่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
4 บ้านนาสีนวล หมู่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
5 บ้านทรายทอง หมู่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

และยังมีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
1. บ้านดงสง่า หมู่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
2. บ้านดงสง่า หมู่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
3. บ้านสามแยกชัยนนท์ ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
4. บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
5. บ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี