ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
26
25
51
2
อบ.2
23
27
50
2
รวม อบ.
49
52
101
4
ป.1
26
45
71
2
ป.2
32
23
55
2
ป.3
29
21
50
2
ป.4
34
33
67
2
ป.5
27
30
57
2
ป.6
31
36
67
2
รวมประถม
179
188
367
12
ม.1
21
35
56
2
ม.2
33
22
55
2
ม.3
29
14
43
2
รวมมัธยมต้น
83
71
154
6
ม.4
7
10
17
1
ม.5
1
6
7
1
ม.6
4
10
14
1
รวมมัธยมปลาย
12
26
38
3
รวมทั้งหมด
323
337
660
25
* ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563