ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
23
25
48
2
อบ.2
28
40
68
2
รวม อบ.
51
65
116
4
ป.1
32
21
53
2
ป.2
30
23
57
2
ป.3
29
32
61
2
ป.4
22
25
47
2
ป.5
34
34
68
2
ป.6
24
35
59
2
รวมประถม
171
170
340
12
ม.1
33
21
53
2
ม.2
29
14
43
2
ม.3
38
16
54
2
รวมมัธยมต้น
100
51
151
6
ม.4
3
5
8
1
ม.5
4
9
13
1
ม.6
4
9
13
1
รวมมัธยมปลาย
11
23
33
3
รวมทั้งหมด
333
309
642
25
* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562