ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
31
41
72
2
อบ.2
32
24
56
2
รวม อบ.
63
65
128
4
ป.1
30
23
53
2
ป.2
29
28
57
2
ป.3
22
23
45
2
ป.4
35
38
73
2
ป.5
30
34
64
2
ป.6
36
27
63
2
รวมประถม
182
173
355
12
ม.1
29
14
43
2
ม.2
40
15
55
2
ม.3
17
23
40
2
รวมมัธยมต้น
86
52
138
6
ม.4
5
12
17
1
ม.5
5
9
14
1
ม.6
8
8
16
1
รวมมัธยมปลาย
18
29
47
3
รวมทั้งหมด
224
319
668
25
* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561