ประวัติโรงเรียนบ้านนาสีนวล

               โรงเรียนบ้านนาสีนวล  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตั้งเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2508 โดยนายสุจินต์ เพชรดี นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นผู้ดำเนินการจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านโคกสี มีนายประวิทย์ พรหมพา เป็นครูใหญ่ และทำการสอนคนเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ย้าย กลับไปโรงเรียนบ้านโคกสี และทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งผู้ที่มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมาคือนายสมาน วัฒนกามินทร์ จาก พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2512 นายวินัย ไตรยพิษ จาก พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2514 นายประเสริฐ สุวรรณทัต จาก พ.ศ.2514 ถึง พ.ศ.2550 และนายพงษ์สวัสดิ์ คำผิว พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2558  นายศุภวุฒิ  พิมกินรีย์ พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน

               โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้ทำการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จนในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดสอนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2517 เมื่อรัฐบาลให้มีการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และย้ายระดับประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมามีการรับเด็กเล็กหรืออนุบาลเพิ่มขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวลจึงเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ.2550 โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการแปลงรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ทำ MOU ในการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
1. ประวิทย์ พรหมพา                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2508 – 2509
2 นายสมาน วัฒนกามินทร์       ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2509 – 2512
3 นายวินัย ไตรยพิษ                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2512 – 2514
4 นายประเสริฐ สุวรรณทัต       ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2514 – 2550
5 นายพงษ์สวัสดิ์ คำผิว            ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 -2558
6 นายศุภวุฒิ  พิมกินรีย์            ดำรวตำแหน่ง พ.ศ. 2558 – 2562
7 นายอดุลย์ชัย สอนไชยา       ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน