อัตลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน   “สุธมฺมปญฺญา โลกสฺสมิงฺ ปชฺโชโต” ความหมาย คุณธรรมดีและมีปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก

คำขวัญของโรงเรียน   “คุณธรรมดี ดนตรีเด่น เน้นวิชาการ ชำนาญกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์โรงเรียน   เป็นโรงเรียนใกล้บ้าน สอนอนุบาลถึง ม.ปลาย เรียนได้ทั้งสายสามัญและสาย อาชีพสร้างประทีปคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่โลก ICT เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียง

เอกลักษณ์  โรงเรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมหลากหลาย

อัตลักษณ์   เก่ง ICT ดนตรีเด่น

ต้นไม้ประจำโรงเรีย    ต้นจามจุรี

สีประจำโรงเรียน    สี ฟ้า – ขาว

logo_nsn
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ความหมายของตราสัญลักษณ์
น.ส.น. หมายถึง ตัวอักษรสีทองเป็นตัวอักษรย่อ โรงเรียนบ้านนาสีนวล
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนจะจัดการศึกษามุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้เจริญรุ่งเรือง พัฒนา
ดอกบัวหลวง 4 ดอก หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน ผ่องใสทางการศึกษา และเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ช่วงชั้น และการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
กรอบในสีทอง 8 เหลี่ยม หมายถึง จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ,ให้ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรือง โดยยึดหลักคุณธรรมที่ดีพื้นฐาน 8 ประการ
พื้นกรอบนอก 6 เหลี่ยมพื้นสีฟ้า หมายถึง บริหารและจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ โดยใช้โรงเรียนและชุมชนในเขตลุ่มน้ำสงครามเป็นฐาน

ปรัชญาการจัดการศึกษา   สุธมฺมปญฺญา โลกสฺสมิงฺ ปชฺโชโต อ่านว่า  “สุ – ทำ – มะ – ปัน – ยา – โล – กัด – สะ – หมิง – ปัด – โช – โต”  ความหมาย คุณธรรมดีและมีปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก