โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน