รางวัล ครูดีศรีเจริญศิลป์เนื่องในงานวันครู 2559

คุณครูโรงเรียนบ้านนาสีนวลทีได้รับรางวัล ครูดีศรีเจริญศิลป์ประจำปี 2559 จำนวน 5 คนได้แก่  น.ส.ชนม์ชนก สีมี  น.ส.จินดา  ผาลิชัย น.ส.ศิริพร  ยอดตา น.ส.ธิดาทิพย์  วิดีสา และนายจิตรกร  คำธิมา

K02 K03 K04 K05

Related posts