กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

  “กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”

          หมวดที่ ๒       สร้างเสริมทักษะการทำงาน   การดำรงชีพ  และทักษะชีวิต  ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ  ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน

          ผู้รับผิดชอบ     นางสาวกอนแก้ว   จันทะเกษ  และนางสาวจิราภรณ์    สมบูรณ์

๑. ชื่อกิจกรรม “ไม้กวาดทางมะพร้าว”

. เวลาที่ใช้ ๔  ชั่วโมง

. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๒. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

๓. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในถิ่นของตนเอง

๔. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิตโดยผ่านการเรียนรู้

และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ

. กิจกรรมการเรียนรู้

          ชั่วโมงที่ ๑

๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในบ้านนาสีนวลมีอะไรบ้าง

๒. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอกิจกรรมทีมีในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อจะศึกษาและลงมือปฏิบัติ

๓. ครูเสนอแนะให้จัดกิจกรรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าว และแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน แล้วให้ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำไม้กวาดมาทำไม้กวาดในชั่วโมงต่อไป

–  ทางมะพร้าวซึ่งเหลาแล้ว
–  ไม้ไผ่ (ไผ่รวก)สำหรับทำด้ามไม้กวาดชนิดด้ามยาว
–  ขวดซันไลต์
–  กาวยูฮู

ชั่วโมงที่ ๒ – ๔

ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ ตามกลุ่ม แล้วครูสาธิตการทำไม้กวาดทางมะพร้าว แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. นักเรียนนำก้านมะพร้าวที่เหลาเรียบร้อยมาจากบ้าน

๒. นำขวดซันไลต์มาเจาะรู เพื่อเป็นที่เสียบทางมะพร้าว

๓. นำด้ามไม้ไผ่มาสลักด้านหัว เพื่อที่จะได้รูปทรงที่สวยงาม เป็นด้ามไม้กวาด

๔. การขึ้นรูปจะต้องใช้ขวดซันไลต์ ที่เจาะรูแล้ว นำด้ามไม้ไผ่มาเสียบเข้ากับขวดซันไลต์

๕. ใช้ก้านมะพร้าวมาเสียบตามรูขวดที่เราเจาะไว้แล้วให้เท่าๆกัน

๖. เมื่อเสียบทางมะพร้าวให้แน่นแล้วใช้กาวยูฮูทา เพื่อให้ก้านมะพร้าวติดกับขวดซันไลย์

๗. เมื่อได้ไม้กวาดทางมะพร้าวแล้ว ตัดปลายก้านให้เสมอกันตกแต่งให้สวยงาม

๕. สรุปการเรียนการสอนโดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามทุกเรื่องที่นักเรียนมีปัญหาให้คำเสนอแนะเมื่อนักเรียนสงสัย

๕. สื่อการเรียนรู้

๑. หนังสือ,อินเตอร์เน็ต

. การวัดและการประเมินผล

๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้

๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

IMG_0496

 

ดาวน์โหลด

Related posts