รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดโครงงารคอมพิวเตอร์

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2560  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รายชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  บุราโส  2. เด็กหญิงนิลภรณ์  ดีปุกเปียง  3. เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลสนาม
รายชื่อครูผู้ฝึกสอน : 1. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม  2. นายทศพล  ถึงคำภู

93718

Related posts