การฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2561

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2562 ณ พื้นที่ฝึกธงชัย อ.ภูพาน จ.สกลนคร

Related posts