งานวันเด็ก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

Related posts