กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ทราบถึงความสำคัญของวันไหว้ครู แสดงความสามารถด้านหัตถกรรม ศิลปะ และด้านภาษาและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related posts