วันครู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ภายใต้คำขวัญวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดยตั้งแต่เวลา 08.30 น. เริ่มกิจกรรมวันครูอย่างเป็นทางการ มี นายอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานในการเปิดงาน จากนั้นเริ่มพิธีบูชาบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ  กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครูที่มาร่วมชุมนุมยืนสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ… 

Related posts