กิจกรรมลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นการพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ปรับตัว พร้อมปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พิธีเปิดค่ายลูกเสือสำรองในครั้งนี้  ได้รับความกรุณาจากนายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล  ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีคณะครูของโรงเรียนเป็นผู้กำกับ และดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

Related posts