กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฎิบัติสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการสำรวจผจญภัยการเข้าค่าย – พักแรม  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> คลิก <<<

Related posts