ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสีนวล   ประจำปีการศึกษา  2564

1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม  2559 – 16  พฤษภาคม  2560
1.2 เป็นเด็กที่เกิดในปี  พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน
วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่  1  เมษายน – 30  เมษายน  2564   เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนบ้านนาสีนวล

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2557  หรือจบระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
1.2 เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2556  ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน
1.3 นักเรียนเก่าอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านนาสีนวล เลื่อนไป ป.1 อัตโนมัติ
วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่  16  เมษายน – 30  เมษายน  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนบ้านนาสีนวล

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่  24  เมษายน – 28  เมษายน  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนบ้านนาสีนวล

4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
1.2 อายุไม่เกิน  18  ปี
1.3 เป็นโสด
วันรับสมัคร
รับสมัครวันที่  24  เมษายน – 28  เมษายน  2564   เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนบ้านนาสีนวล

Related posts