รางวัลชนะเลิศ “FIT Smart Farm Innovation Contest 2021”

ทีมเยาวชนฮักบ้านเกิดนาสีนวล
รางวัลชนะเลิศ “FIT Smart Farm Innovation Contest 2021”
รางวัล Popular Vote คลิป FIT Smart Farm Innovation Contest 2021
ขอขอบพระคุณทางคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร
ที่ได้เปิดโอกาสให้ทีมเราได้เรียนรู้ ทั้งเรียนรู้ออนไลน์ จากคลิปที่อาจารย์สอน และผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกโรงเรียน
ในส่วนที่ได้รับคำแนะนำมา พวกเราจะนำมาพัฒนางาน ต่อยอด และใช้ได้จริงในโรงเรียนและชุมชนต่อไป
ขอบพระคุณทีมงานคุณครู ผู้บริหาร และแรงสนับสนุนให้พวกเราได้พัฒนาตนเองอย่างมาก จากที่ไม่รู้จัก จนเกิดเป็นความอยากรู้ และใฝ่รู้
ขอบคุณการปลูกผักบุ้งจีนในแปลงสาธิต ณ ราชวังสีขาว ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทำงานตลอดสิบวัน
ด้วยฮัก
เยาวชนฮักบ้านเกิดนาสีนวล

Related posts