ประกาศหยุดเรียนเนื้องด้วยสถานการณ์พิเศษ

เนื้องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ยังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงแ…

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประ…

Read More

รับมอบป้ายกิจกรรมปรากฎการณ์ทางดาราศาตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายอดุลย์ชัย สอนไชยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ…

Read More

การแข่งขันกีฬานักเรียน “ดงผาลาดเกมส์ ครั้งที่ 19”

เมื่อระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมก…

Read More